536-499-499 biuro@koal.com.pl

Licencja spedycyjna

Licencja na wykonywanie transportu drogowego  w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy potocznie nazywamy Licencją Spedycyjną

Kto wydaje licencję spedycyjną?

 • Urzędy Miasta na prawach Powiatu
 • Starostwa powiatowe

 

 

Jak załatwić sprawę?

 • Osobiście w Urzędzie
 • Listownie 
 • Elektronicznie

 

 

Na jaki okres jest wydawana licencja spedycyjna i ile kosztuje?

 • Od 2 lat do 15 lat – 800zł
 • Od 15 lat do 30 lat – 900zł
 • Od 30 lat do 50 lat – 1000zł

 

 

Jakie dokumenty wymagane są do licencji spedycyjnej?

 • Prawidłowo wypełniony wniosek
 • Prawidłowo złożone i wypełnione załączniki do wniosku

 

 

Jakie załączniki są wymagane do wniosku na licencję spedycyjną?

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem  czyli osoby posiadającej Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego otrzymanego na podstawie Egzaminu Państwowego przeprowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie do którego to firma Koal prowadzi kursy –patrz zakładka „ egzamin” na naszej stronie koal.com.pl
 • Kopia certyfikatu ( niektóre urzędy proszą o potwierdzona notarialnie Certyfikatu kompetencji zawodowych– koszt ok.10zł)
 • Oświadczenie o wymogu dobrej reputacji. Dotyczy to właściciela firmy spedycyjnej oraz osoby zarządzającej transportem ( osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych)
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków finansowych zapewniających podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy( licencji spedycyjnej) transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 Euro. 

(kurs Euro w przeliczeniu na PLN jest ustalany w pierwszy dzień pracujący października bieżącego roku  i obowiązuje od 1 stycznia następnego roku  i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Wymogi dotyczące zdolności finansowej potwierdza się:

 1. Rocznym sprawozdaniem finansowym – dot. Spółek prawa Handlowego; lub
 2. dokumentami potwierdzającymi:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.
 1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Dotyczy właściciela firmy spedycyjnej jak i osoby zarządzającej transportem.

(koszt 30 zł i wydawany jest od ręki )

 1. Potwierdzenie opłaty za wydanie licencji spedycyjnej wydruk potwierdzenia przelewu lub potwierdzenie z kasy Urzędu 

Jaki zasięg obejmuje licencja spedycyjna wydana przez np. Starostwo?

Mimo, że licencja spedycyjna jest wydawana przez powiatowe jednostki terytorialne upoważnia nas do prowadzenia działalności w kraju jak i poza jej granicami. Zatem ma zasięg międzynarodowy.  

Nie istnieje tak jak w przypadku licencji transportowych podział na krajową licencję spedycyjną i międzynarodową licencję spedycyjną i nigdy taki podział nie miał miejsca . Taki podział dotyczy tylko i wyłącznie licencji transportowych rzeczy czy też osób.

Dziękujemy!