Zakładanie firmy transportowej

Zakładanie firmy transportowej

Obecny rynek pracy zmusza wiele osób do założenia własnej działalności gospodarczej i jest alternatywą dla szukania zatrudnienia u innych. Jednym z pomysłów na rozpoczęcie własnego biznesu jest założenie firmy transportowej. Stworzenie takiej firmy to jednak pewne obowiązki formalne oraz spore nakłady finansowe, dlatego przed założeniem firmy transportowej, należy przeanalizować dokładnie swoje możliwości. Jak w przypadku każdej działalności należy dążyć do tego, żeby nasza firma przynosiła nam zyski, a nie jedynie straty.

Rejestracja firmy transportowej

Po dokładnej analizie naszych możliwości finansowych i gotowości do rozpoczęcia działalności należy formalnie zarejestrować naszą firmę. Nową firmę rejestruje się w urzędzie gminy w naszej miejscowości zamieszkania lub zdecydowanie szybciej przez Internet dzięki wypełnieniu odpowiedniego formularza. Żeby dokonać prawidłowej rejestracji, należy:

 • wybrać dla swojej firmy formę prawną oraz sposób opodatkowania. Mamy tutaj do wyboru szereg form prawych, możemy prowadzić firmę jako osoba fizyczna, spółka z. o.o., spółka cywilna, komandytowa, a także inne opcje spółek mieszanych. Najczęstszą formą prawną w przypadku firm transportowych są spółki z o.o. Dzięki takiej formie właściciel, nie posiada odpowiedzialności za długi. Zakładając firmę jednoosobową, najczęściej wybieramy działalność jako osoba fizyczna. Wybierając rodzaj działalności, powinniśmy dokonać również wyboru sposobu, w jaki będziemy rozliczać podatki,
 • następnym krokiem niezbędnym do zarejestrowania działalności jest wypełnienie formularza CEIDG oraz wysłanie w formie elektronicznej. Można go również wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą, jednak to wydłuża czas rejestracji,
 • podpis pod formularzem rejestracyjnym dokonujemy w Urzędzie Gminy, za pomocą podpisu elektronicznego lub poprzez stworzenie Zaufanego Profilu,
 • jeśli wybierzemy formę prawną spółkę, będziemy musieli dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nabycie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Rozpoczęcie prowadzenia firmy transportowej, rozpoczniemy dopiero po uzyskaniu zezwolenia ze starostwa powiatowego. Żeby otrzymać takie zezwolenie, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • odpis wypełnionego formularza CEIDG lub KRS,
 • zaświadczenie o nadanych numer NIP i REGON,
 • kopie certyfikatu kompetencji zawodowych. W przypadku firmy jednoosobowej powinien go posiadać właściciel. W spółkach wieloosobowych certyfikat taki powinna posiadać osoba zajmująca się organizacją transportu,
 • dołączenie oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej bazy oraz przedstawienie danych teleadresowych do posiadanej bazy,
 • posiadać zabezpieczenie finansowe w kwocie 9 tys. euro na pierwszy samochód oraz 5 tys. euro na każdy następny. Zakładając firmę spedycyjną kwota ta wynosi 50 tys. euro,
 • oświadczenie właściciela oraz wszystkich zatrudnionych pracowników o niekaralności,
 • oświadczenie właściciela firmy oraz osób zatrudnionych o spełnianiu wymagań z art.5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • opłacenie ubezpieczenia OC,
 • spis wszystkich dostępnych pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych.

Certyfikat przewoźnika – pracownik zarządzający transportem

Przepisy unijne z dnia 21 października 2009 roku wprowadziły konieczność zatrudnienia w firmie transportowej osoby zarządzającej transportem. Funkcję tę powinien pełnić właściciel lub pracownik zatrudniony w tym celu. Zatrudnienie osoby na tym stanowisku wiąże się z następującymi wymaganiami:

 • mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie UE,
 • być pracownikiem przedsiębiorstwa lub właścicielem,
 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • zarządzać operacjami transportowymi firm specjalizujących się w transporcie drogowym,
 • ponadto osoba taka musi być niekaralna oraz zgodnie z prawem realizować zadania.

Na barkach właściciela przedsiębiorstwa transportowego spoczywa obowiązek, żeby zatrudnić takiego pracownika. Osoba taka powinna być zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę. W momencie tworzenia zakresu obowiązków dla takiej osoby należy umieścić punkt mówiący, że do jej zadań należy zarządzanie przedsiębiorstwem. Niedopilnowanie przepisów np. w zakresie przeglądu technicznego czy niedopilnowanie czasu pracy kierowców doprowadzić może do utraty kompetencji zarządzającego transportem oraz przejściem skomplikowanego procesu rehabilitacyjnego.

Licencja na przewóz drogowy

Zezwolenie na prowadzenie firmy transportowej to dokument dla przewoźników, którzy realizują transporty w kraju. W przypadku rozszerzenia działalności o transport poza granicami kraju wymagana jest licencja wspólnotowa.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Do uzyskania tego zezwolenia niezbędna jest wizyta w starostwie powiatowym. Zezwolenie to wydawane jest na czas określony i uzależniony jest od uiszczonej opłaty. Licencje wydawane są na okres 2-15 lat, 15-30 lat oraz 30-50 lat. Wysokość składek wynosi odpowiednio 800, 900 i 1000 zł.

Licencja na międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Posiadając tę licencję uprawnieni, jesteśmy do przewozu towarów samochodami powyżej 3,5 tony w obszarze międzynarodowym. Wydawana jest w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego. Ubiegając się o licencję, musimy liczyć się z kosztem 4000 zł przy okresie do 5 lat lub 8000 zł za okres 5-10 lat.

We wniosku tym zawrzeć musimy między innymi informację o liczbie i rodzaju posiadanych pojazdów. Urząd wydający licencję powinien wydać liczbę wpisów zgodną z ilością samochodów określonych we wniosku.

Karnet TIR, co to jest?

TIR to potoczna nazwa dla formy przewozów realizowanych w transporcie międzynarodowym, dlatego właściciel przedsiębiorstwa transportowego, który planuje realizować transport poza granicami swojego kraju, powinien zapewnić sobie karnet TIR. W skrócie jest to celny dokument tranzytowy, wydawany przez w celu udzielenia gwarancji. Zatwierdzony powinien być przez władze celne. Na podstawie karnetu TIR możliwy jest transport towarów w pojazdach drogowych oraz kontenerach. Posiadanie tego dokumentu pozwala na ograniczenie odpraw celnych, a co za tym idzie oszczędność czasu. Karnety te wydaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników z siedzibą w Warszawie. Organem uprawnionym do wydania tego dokumentu jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Wniosek o wydanie karnetu TIR dostępny jest w Internecie. Należy dołączyć do niego:

 • oświadczenie o nienaruszaniu przepisów prawa celnego,
 • zobowiązanie przedstawione na piśmie wobec ZMPD o stosowaniu się do przepisów celnych, uiszczaniu opłat i zezwoleniem na kontrolę spełnianie wymagań przez Zrzeszenie,
 • posiadaną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
 • wydana przez bank opinia o sytuacji finansowej firmy.

Uzyskanie dokumentu poprzedzone jest szkoleniem, które jest obowiązkowe oraz przedłożeniem zabezpieczeń, oraz gwarancji w wysokości określonej przez ZMPD.