536-499-499 biuro@koal.com.pl

Sprawdź jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać licencję w transporcie rzeczy.

Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji transportowej:

LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

IWykazy dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy):

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1) – oryginał

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) – oryginał

3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kserokopia

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości :

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości)oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie
– wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie

II. Gwarancja bankowa – oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie

*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie
z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB) – oryginał

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK) – oryginał

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

____________________________________________________________________

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (składa przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD):

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1) – oryginał

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – kserokopia

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 – oryginał

4. Wykaz pojazdów (WPC)- oryginał

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

____________________________________________________________________

Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji transportowej,  jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy:

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

IIPłatności
Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

– powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia.
Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł – należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

źródło : http //gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencjezezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania/

Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji transportowej

Dziękujemy!