Wszystkie dokumenty /wnioski do otrzymania licencji w transporcie osób

Wszystkie dokumenty /wnioski do otrzymania licencji w transporcie osób

IWykaz dokumentów
Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób):

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1) ;

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikat kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

– roczne sprawozdanie finansowe

– gwarancja bankowa

– ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

8. Oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał

9. Wykaz pojazdów WPA.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób(wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydane przez inny organ niż GITD):

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPA.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy:

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób

IIOpłata
Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:

– do 5 lat wynosi 3600 zł + 396 zł za każdy wypis z licencji

– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 7200 zł + 792 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł – należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

ŹRÓDŁO://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencjezezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego/przewoz-osob/wnioski-i-druki-do-pobrania/