Licencja Wspólnotowa w Transporcie międzynarodowym

Licencja międzynarodowa transportowa zwana wspólnotową jest dokumentem upoważniającym osobę do wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym w transporcie międzynarodowym. Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat i dotyczy pojazdów o masie całkowitej przekraczające 3,5t.

Gdzie uzyskać licencję

W celu uzyskania międzynarodowej licencji transportowej należy złożyć wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Można to zrobić osobiście, listownie bądź elektronicznie.

Procedura uzyskania licencji

Międzynarodowa licencja transportowa wydawana jest na podstawie serii następujących dokumentów:

  1. Podstawowy z nich, to certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika. By móc uzyskać stosowne zaświadczenie należy zdać egzamin państwowy dający uprawnienie do zarządzania transportem. Informacje o egzaminie można uzyskać na stronie Instytutu Transportu Samochodowego.
  2. Zaświadczenie o zdolności finansowej jest kolejnym dokumentem niezbędnym do otrzymania Międzynarodowej licencji transportowej. Jest on zaświadczeniem informującym GITD, o dysponowaniu odpowiednimi środkami do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu. Wymagane jest posiadanie środków w wysokości 9 tys. EUR na pierwszy pojazd oraz 5 tys. na każdy kolejny. Dodatkowo, jeżeli prowadzone są usługi pośrednika w transporcie międzynarodowym rzeczy, potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 50 tys eur. Środki służące zabezpieczeniu mogą mieć postać gotówki, papierów wartościowych, poręczeń bankowych bądź posiadanych nieruchomości.
  3. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej bazy eksploatacyjnej jest kolejnym zaświadczeniem niezbędnym do uzyskania międzynarodowej licencji transportowej. W dołączonym do wniosku dokumencie należy wykazać, iż dysponuje się odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do prowadzenia działalności. W skład zaplecza wchodzi: miejsce postojowe, miejsce załadunku i rozładunku towarów, miejsce naprawy i konserwacji pojazdów.
  4. Podanie Adresu siedziby – Osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji jest zobligowana do podania dokładnego adresu prowadzonej działalności. W siedzibie, w której mieści się działalność, powinny znajdować się dokumenty dotyczące jej przebiegu, w razie kontroli organów państwowych.
  5. Zaświadczenie o niekaralności jest niezbędne, jeżeli osoba ubiega się o międzynarodową licencję transportową. Zaświadczenie można uzyskać w Krajowym rejestrze sądowniczym po uiszczeniu odpowiedniej wpłaty. Zaświadczenie o niekaralności muszą posiadać wszystkie osoby związane z daną działalnością gospodarczą – Przedsiębiorca, członkowie zarządu czy pracownicy.
  6. Do wniosku należy dołączyć również kopię dowodu rejestracyjnego wraz z aktualnymi badaniami wszystkich pojazdów, jakimi dysponuje wnioskodawca.

Opłata za międzynarodową licencję transportową

W zależności od długości uzyskanej międzynarodowej licencji transportowej zmienia się koszt jej uzyskania. Przedstawia się to następująco:

Licencja na okres 5 lat – 4 tys. zł + 440 zł
Licencja na okres 10 lat – 8 tys. zł + 880 zł